KVKK AYDINLATMA METNİ

ÖZEL BUCA MUTLU ÇOCUKLAR ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ FAALİYETLERİ
ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA
METNİ
Bu aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 Maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Begün Özel Eğitim Rehabilitasyon Sağlık Tekstil İnşaat
Gıda Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.
Özel Buca Mutlu Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi binası içerisinde ve girişinde
yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü
kaydı yapılmaktadır. Kurumumuzun eğitim faaliyetleri kapsamında görevli eğitimci/yönetim
tarafından uygun bulunduğu takdirde öğrencimizin ve personelin fotoğraf ve video kaydı
alınmakta ve kayıt işlemi Veri Sorumlusu ile onun yetkili kıldığı kişi tarafından
denetlenmektedir.
Kurumumuzda eğitim görmekte olan öğrencimiz, velisi ve öğrenciden sorumlu kişi ile
personel/personel adayı hakkında; kimlik, fotoğraf, iletişim bilgisi, sağlık bilgileri, eğitim
bilgileri, meslek bilgileri, iş başvurusu sırasında iletilmiş olan öz geçmiş, adli sicil kayıtları,
medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler ile yasal mevzuat gereği toplamakla yükümlü
olduğumuz/olacağımız kişisel verileri toplamaktayız. Kişisel verilerinizin; kişisel veriyi edinme
amaçları dışında kullanılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ;
 
1-Kurum faaliyeti kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuatlarca zorunlu tutulan işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
2-Öğrencilerin kurumumuza kayıt edilmesi, kaydın yenilenmesi veya eğitim öğretimin
sağlanması için gerekli olan her türlü yönetimsel, idari, mali, finansal ve hukuki işlemlerin
yapılması,
3-Kurumumuzda bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler,
çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve
iş sağlığı güvenliklerinin temini,
4- Kurumumuz nezdinde veya aracılığı ile düzenlenen her türlü fiili ve/veya uzaktan eğitim,
öğretim, spor, gezi ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi, katılım taleplerinin yerine
getirilmesi, bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması,
5- Kurumumuz ve iştiraklerine bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin
kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu
hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi
geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda
kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
6- Kurumumuz ve iştiraklerinin hizmetlerine ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli
bilgilendirmelerin yapılması, şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin
yönetilmesi ve bu hususlarda doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,
7- Yargı organlarına veya idari kurumlara ve kuruluşlara yasal mevzuattan doğan zorunluluk
kapsamında bilgi ve belge verilmesi,
8- Her türlü acil durum süreçlerinin yönetilmesi,
9-Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının
yapılması,
10-Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
11-Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği
kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
12-Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
13-Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,
amaçlarıyla açık rızanız bulunması kaydıyla sınırlı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, işbu
işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda
silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta
öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA KONUSUNDA HUKUKİ SEBEBİMİZ VE TOPLAMA
YÖNTEMİMİZ:
 
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da
otomatik olmayan yolla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile ilişkiniz devam ettiği
sürece ve yasal muhafaza müddeti sonuna kadar oluşturularak ve güncellenerek
işlenebilecektir.  
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARMAKTAYIZ:
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari merciler, adli
makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. Toplanan kişisel verilerden
öğrenciye ve personele ait fotoğraf ve videolar; kurumun tanıtımının yapılması ile ihtiyaç
sahibi diğer bireylerin de eğitim hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amaçlarıyla kurum
tarafından yalnızca öğrencinin eğitimsel gelişim süreci ile eğitsel çalışmalarını ifade etmesi ile
sınırlı olmak üzere ve bu konuda açık rızanın alınması şartıyla kurumumuzun;
-
-
-
Facebook hesabı
gibi sosyal medya paylaşım platformları ile Kurum Whatsapp grupları ile paylaşılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aydın Hatboyu Caddesi 223/A
Şirinyer Buca/İzmir adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta
üzerinden gkaracasu@hotmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
Begün Özel Eğitim Rehabilitasyon Sağlık Tekstil İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Ltd.
Şti.farklı zamanlarda işbu Aydınlatma Metninde değişiklik veya güncelleme yapabilir.
Aydınlatma Metninin güncel haline https://mutlucocuklar.biz/ web adresi üzerinden her
zaman ulaşılabilir.
Saygılarımızla.
 
Veri Sorumlusu
Begün Özel Eğitim Rehabilitasyon Sağlık Tekstil
İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.